FAAMAI Competition 2022
FAAMAI Competition 2022
FAAMAI Competition 2022

FAAMAI Youth Projection Mapping

Competition 2022

โครงการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 จัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล หรือ FAAMAI Digital Arts Hub ร่วมกับ Bangkok Projection mapping Competition ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมในการผสมผสานศิลปะเข้ากับเทคโนโลยีอย่างมีสุนทรียะและสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถบูรณาการองค์ความรู้จากหลายมิติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างการเรียนรู้และก่อให้เกิดกระแสความสนใจในศาสตร์ของศิลปกรรมดิจิทัลในวงกว้าง เพื่อต่อยอดเกิดการพัฒนาสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมให้สามารถทัดเทียมและแข่งขันในระดับนานาชาติได้

โดยในปีนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการฯ เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เรียนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ร่วมประกวดในโครงการ FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปกรรมดิจิทัล และสร้างการเรียนรู้และเทคนิคใหม่ๆ ให้สามารถนำไปต่อยอดในด้านการศึกษาและอาชีพในอนาคต ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงศาสตร์แห่งศิลปกรรมดิจิทัล และองค์ความรู้ใหม่ๆ ของนักเรียนในเมือง และต่างจังหวัดอีกด้วย

หัวข้อการประกวด

“Life with COVID-19”
How the COVID-19 crisis affects our everyday life

bg
bg
bg

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดสาขาวิชาและสายการเรียน
 2. ผู้สมัครส่งชื่อเข้าร่วมประกวดเป็นทีม จำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมอย่างน้อย 1 คน (โรงเรียนเดียวกันสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันได้)

การดำเนินโครงการ

20 ม.ค. - 14 ก.พ. 2565
เปิดรับสมัคร
26 ก.พ. 2565
อบรมครั้งที่ 1
27 ก.พ. - 6 มี.ค. 2565
ส่งผลงานโครงร่าง
12 มี.ค. 2565
ประกาศผลครั้งที่ 1
19 มี.ค. 2565
อบรมครั้งที่ 2
20 มี.ค. - 18 เม.ย. 2565
ส่งผลงานรอบตัดสิน
23 เม.ย. 2565
ประกาศผล และมอบรางวัล
23 - 24 เม.ย. 2565
จัดแสดงผลงาน
bg
bg
Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการ
Projection Mapping

* อบรมผ่านทางโปรแกรม zoom

อบรมครั้งที่ 1

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้สิทธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Projection Mapping Workshop) รอบที่ 1 ในหัวข้อ “พื้นฐานการสร้างงาน การเล่าเรื่อง และการสร้างงาน Projection Mapping” ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกวดทุกคนสามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 13.00 น.

อบรมครั้งที่ 2

สำหรับ 10 ทีม ผู้ผ่านเข้ารอบจากการคัดเลือกผลงาน โดยแบ่งเป็นทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ทีม และทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ทีม ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างงานดิจิทัลอาร์ต และงาน Projection Mapping”

รางวัลการประกวด

award1
award1

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท

3. รางวัลพิเศษ

 • รางวัล Popular Vote มูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด

ครั้งแรกกับการประกวด PROJECTION MAPPING
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรรวมกว่า 100,000 บาท
และเข้าร่วมอบรมเรียนรู้และปฏิบัติจริงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย!

เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2565

หัวข้อการประกวด LIFE WITH COVID-19
ผลงานที่ได้รับเลือกจะได้ฉายขึ้นบนตึกจริง ณ Park@Siam สยามสแควร์

เกณฑ์การประกวด

เกณฑ์การตัดสิน

Judging Criteria

การตัดสินรางวัล Popular Vote จะมาจากคะแนนโหวตของผู้ชม

contact

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email : chulafaamai@gmail.com
* กรุณาใส่ [ Faamai Youth Projection Mapping 2022 ] ในหัวข้ออีเมล
Facebook : chulafaamai
Instragram : faamai_digital_arts_hub
Website : faamaicompetition.com